Ana Sayfa Arama Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
WhatsApp
Sosyal Medya
Yayın Tarihi: 14 Haziran 2024 00:00

Minibüs Durağı ve Bilet Satış Kabin Yeri İhalesi


T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İHALE İLANI

Üniversitemiz Taşlıçiftlik Yerleşkesinde bulunan ve halen şehir içi minibüs durağı olarak kullanılmakta olan 2.000 m2’lik kullanım alanına sahip taşınmaz ve Taşlıçiftlik Kampüsü içerisinde bulunan, toplu taşımaya ilişkin bilet şatışı, danışma gibi faaliyetler için kabin yeri işletme hakkının 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi işi ihalesini kapsamaktadır.

1-İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı (alanı)

S.N.Bulunduğu YerMevkiiCinsiYüzölçümü

(m2)

1Minibüs durağıTaşlıçiftlik KampüsüDurak2.000 m²
2Bilet Satış Kabin YeriTaşlıçiftlik YerleşkesiKabin2,70 m* 2,20 m
2- Tahmin edilen Bedel (yıllık)Minibüs durağı :47.500,00 -TL

 Bilet Satış Kabin Yeri: 7.000,00-TL

3- Geçici Teminat Tutarı (%3):  1.635,00 TL
4- Yeterlik başvurusunun yapılacağı yer:  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihale bürosu Taşlıçiftlik Yerleşkesi / TOKAT
5- Son başvuru tarih-saati:  25/06/2024  tarihi saat 14:00
6- İhale tarihi ve saati:  25/06/2024  tarihi saat 14:00
7- İhalenin yapılacağı yer:  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü 407 nolu toplantı salonu Taşlıçiftlik Yerleşkesi / TOKAT            
8- İhale dokümanlarının görülebileceği veya satın alınabileceği yer: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Bürosu, Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT adresinden ücretsiz görülebilir.
9-  İhale Usulü:  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü.
10- İlgili personelin iletişim bilgileri: Tel: 0356 252 15 80  Faks : 0356 252 16 20   e-mail : idarimali@gop.edu.tr
11- İhaleye Katılacak isteklilerden İstenecek Belgeler
1) Tüzel Kişiliği temsile yetkili olduğunu gösteren belgeler
2) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
3) İhale konusu iş (kantin işletmesi, kafeterya, restoran, büfe)  ile ilgili faaliyet gösterdiğine dair mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Faaliyet Belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilan yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ihale ilanının yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4) Açık arttırmaya katılma ve arttırmaya yetkili olduğunu gösteren belge;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve arttırmaya yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun şekilde hazırlanmış geçici teminat mektubu (tahmin edilen bedel X %3) veya Geçici Teminat tutarının Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya banka hesabına (TR 21 000 1000 239 352 153 99 – 5001      T.C Ziraat Bankası Tokat Şubesi) yatırıldığına dair makbuz,
İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce veya idarece onaylanmış örneklerini vermeleri zorunludur.
Bu sayfa "https://www.yesilniksar.com" internet sitesi üzerinden yazdırılmıştır.
Yazdırılan URL: https://www.yesilniksar.com/bikilan/110374
Tarih: 20-07-24 07:51:12
Paylaş: Yazdır: